Logowanie Rejestracja
Masz pytanie?

Regulamin


REGULAMIN

Sklepu Internetowego „aleOzdoby.pl”

I. Znaczenie pojęć w Regulaminie

1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym, pod adresem: www.aleOzdoby.pl

2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem: http://www.dodatkidodomu.pl/regulamin.html

3.    Zastosowane w Regulaminie pojęcia i ich znaczenie:

 • Cena - cena Towaru brutto, umieszczona nad opisem Towaru. Ceny wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.
 • Dane - dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym pod adresem: www.aleOzdoby.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z rozumieniem. art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 • Konto - utworzone po Rejestracji konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług Sprzedawcy. Utworzenie konta nie jest wymagane dla dokonania Zamówienia.
 • Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.
 • Koszty dostawy - opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Zamawiającego, określone w niniejszym Regulaminie.
 • Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
 • Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta. Rejestracja i utworzenie Konta nie są wymagane dla dokonania Zamówienia.
 • Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.aleOzdoby.pl, stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Sprzedawca – Ekobudka Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725580, posiadająca NIP: 9532745426, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, właściciel sklepu internetowego pod adresem: www.aleOzdoby.pl
 • Strony - Sprzedawca i Zamawiający.
 • Towar - rzeczy ruchome (wyroby) oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym pod adresem: www.DodatkiDoDomu.pl
 • Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • Użytkownik - każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.
 • Wysyłka Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu wysyłki zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Wysyłkę Zamówienia składają się: przygotowanie Zamówienia oraz wysyłka Zamówienia do Zamawiającego.
 • Zamawiający – czyli Klient: osoba fizyczna (w tym Konsument) lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia Towarów w Sklepie.
 • Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy oraz na zasadach określonych w Regulaminie.


II. Postanowienia ogólne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.aleOzdoby.pl, odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności, stanowiącą jego integralną część, a następnie dokonać ich akceptacji.
 4. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu: cookies (tzw. ciasteczka).
 5. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mailowy oraz aktywny numer telefonu.
 6. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.
 7. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej, ich wykorzystywanie odbywać się może tylko za uprzednią, pisemną zgodą Sprzedawcy.  Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.
 8. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

 
III. Rejestracja

 1. Rejestracja Użytkownika w Sklepie jest bezpłatna.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Sklepu, jak również nie jest konieczna do złożenia Zamówienia, jednakże umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii i stanu swoich Zamówień, jak również otrzymywanie dodatkowych usług świadczonych przez Sprzedawcę na życzenie Użytkownika.
 3. Aby zarejestrować się, Użytkownik powinien, za pomocą kursora, wybrać, w stopce strony, w menu: Strefa Klienta pozycję: Rejestracja, co spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu umożliwiającą rejestrację Użytkownika.
 4. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza.
 5. Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a następnie zaakceptować warunki Regulaminu.
 6. Po wypełnieniu Formularza należy wybrać ikonkę "Wyślij", co spowoduje przesłanie Formularza do Sprzedawcy i wygenerowanie komunikatu: „Operacja wykonana poprawnie”. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony, a Użytkownik posiada aktywne Konto w Sklepie i może składać Zamówienia, korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.


IV. Konto

 1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi:
  1. dokonywanie Zamówień,
  2. dostęp do stanu i historii Zamówień,
  3. zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy.
 2. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła, ustalonych przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji. Hasło, dla większego bezpieczeństwa, powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany.
 4. Każde naruszenie poufności hasła Użytkownik powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.
 5. W przypadku utraty hasła Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy o wyznaczenie nowego tymczasowego hasła, pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać, na stronie logowania do Konta, z linku pn.: "Zapomniałem hasła". Po wpisaniu przez Użytkownika jego loginu, na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłany e-mail, który umożliwi zalogowanie się do Konta.
 6. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.


V. Zawarcie Umowy

 1. Zamawiający dokonuje Zamówienia korzystając z Koszyka: https://aleozdoby.pl/koszyk.html, wybierając przycisk „Dodaj do koszyka”, który znajduje się na stronie danego produktu
 2. Po dodaniu produktu do koszyka Zamawiający ma trzy możliwości:
  1. zmiana ilości Towaru – poprzez ręczne wpisanie ilości i kliknięcie „Aktualizuj kosz”, co powoduje przeliczenie cen i kwoty do zapłaty.
  2. kontynuacja zakupów – poprzez kliknięcie w ikonę „Kontynuuj zakupy”, co przeniesie Zamawiającego na stronę główną sklepu.
  3. finalizacja zakupu - złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę "Zamów”
 3. Kliknięcie w ikonę „Zamów” przenosi Zamawiającego na stronę formularza zamówienia: https://aleozdoby.pl/formularz-zamowienia.html , gdzie  Zamawiający powinien podać:
  1. dane osobowe (dane Zamawiającego)
  2. adres miejsca dostawy
  3. ewentualnie można podać - nazwę firmy i numer NIP, zaznaczając „Chce otrzymać fakturę" - gdy zakupu dokonuje Firma.
  4. z listy rozwijanej pn.: „Sposób dostawy i płatność” wybrać formę dostawy oraz sposób Płatności.
 4. W przypadku, gdy Zamawiający posiada Konto, przed złożeniem Zamówienia powinien zalogować się na swoje Konto. (posiadanie Konta nie jest warunkiem złożenia Zamówienia)
 5. Przed ostatecznym złożeniem Zamówienia (tj. przed kliknięciem w przycisk: „Potwierdzam zakup”), Zamawiający, poprzez formularz zamówienia, informowany jest o:
  1. ilości i rodzaju wybranego przez siebie Towaru oraz łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu jego zakupu i wysyłki, tj. Cenie oraz Kosztach dostawy Towaru do Zamawiającego, do których pokrycia zobowiązany jest Zamawiający,
  2. sposobie dostawy i formie zapłaty (wybranych z listy rozwijanej).
 6. Poprzez kliknięcie w ikonę "Potwierdzam zakup" Zamawiający potwierdza, że wyraża wolę dokonania zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem [poprzez zaznaczenie: „Akceptuję warunki Regulaminu (przeczytaj Regulamin»)], akceptuje wybrane Towary wraz z Ceną i Kosztami dostawy oraz zobowiązując się do ich zapłaty. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków dostawy oraz płatności obowiązujących u Sprzedawcy, określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Z chwilą kliknięcia w przycisk "Potwierdzam zakup" dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy Towaru, zaś Sprzedawca ma obowiązek realizacji Zamówienia oraz dostarczenia zamówionego Towaru Zamawiającemu bez wad oraz w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 8. Zamawiający oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i niniejszym akceptuje, że złożenie Zamówienia, poprzez kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zakup”,  pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.  
 9. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie Zamawiającemu fakt dokonania Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przesyła na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres poczty elektronicznej e-mail. Potwierdzenie – to wiadomość e-mail do Zamawiającego zatytułowana: „Dziękujemy za zamówienie. Id zamówienia …(nr)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, tj. informacje, o których mowa w pkt. 3 i 5 powyżej. Wraz z Potwierdzeniem, Sprzedawca przesyła link umożliwiający sprawdzenie statusu zamówienia:
  1. oczekujące (na płatność);
  2. w realizacji (w przygotowaniu);
  3. zrealizowane (wysłane);
  4. anulowane
 10. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.
 11. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, wysyłka Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku niemożności wysyłki Zamówienia z uwagi na wyczerpanie się Towaru objętego promocją, Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane. W związku z powyższym Zamawiający uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji i wysyłki Zamówienia.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.
 13. Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.
 14. Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego są nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

 

VI. Modyfikacja Zamówienia

 1. Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa następująco:
  1. na Towar wykonywany na indywidualne zamówienie - do momentu opłacenia zamówienia,
  2. na pozostałe Towary - w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia (moment zawarcia Umowy).
 2. W przypadku potrzeby modyfikacji Zamówienia, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Zamawiający, w terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą kierując informację o potrzebie modyfikacji Zamówienia na adres mailowy: kontakt@aleozdoby.pl wraz ze wskazaniem zakresu zmian.
 3. W przypadku modyfikacji Zamówienia Cena, jak również Koszty dostawy, mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

 

VII. Płatności

 1. Zamawiający dokonuje Płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od momentu otrzymania Potwierdzenia Zamówienia. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
 2. Zamawiający może dokonać Płatności za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów:
  1. gotówka przy odbiorze - ta forma Płatności oznacza, że Zamawiający dokonuje zapłaty z tytułu Ceny Towaru przy odbiorze Towaru. Ten sposób Płatności dotyczy: dostawy Kurierem Pocztex (za pobraniem) oraz osobistego odbioru Towaru przez Zamawiającego u Sprzedawcy, w Bydgoszczy.
  2. przelewem bankowym na konto Sprzedawcy o numerze: 02 1140 2004 0000 3102 7782 2925, wpisując w tytule przelewu "aleOzdoby.pl: Id zamówienia ….(nr)",
  3. on-line poprzez bramkę płatności Paynow (usługa dostarczana przez mBank), gdzie możemy zapłacić poprzez:
  • Blik
  • przelewy online
  • kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic

       3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

       4. Do czasu opłacenia Zamówienia przez Zamawiającego, ma ono status „oczekujące”

       5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Płatności na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, poprzez zmianę statusu na „w realizacji”

       6. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

 

VIII. Wysyłka Zamówienia

 1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Wysyłka Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00. Sprzedawca nie wysyła Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Wysyłka Zamówień odbywa się w terminie pięciu dni roboczych od dnia dokonania pełnej Płatności przez Zamawiającego.
  W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku wybrania przez Zamawiającego sposobu Płatności "gotówka przy odbiorze" (ten sposób Płatności ograniczony jest do osobistego odbioru Towaru przez Zamawiającego u Sprzedawcy, w Bydgoszczy), Wysyłka Zamówienia oznacza termin osobistego odbioru, w uzgodniony przez Sprzedawcę z Zamawiającym, nie dłużej niż w ciągu pięciu dni roboczych od dokonania Zamówienia.
 4. W przypadku Wysyłki Zamówienia w terminie innym niż wskazany w pkt. 1, 2 i 3 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, potwierdzenie odmiennych warunków Wysyłki Zamówienia, uzgodnionych przez Strony.
 5. W każdym przypadku Wysyłka Zamówienia nie może przekroczyć 14 dni liczonych od dnia dokonania Płatności przez Zamawiającego lub - w przypadku Płatności "gotówka przy odbiorze", 14 dni liczonych od dnia otrzymania Potwierdzenia przez Zamawiającego.
 6. W przypadku braku pełnej Płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy i anulowania Zamówienia.

 
IX. Warunki oraz Koszty dostawy

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego rozdziału, Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.
 2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich, firmy przewozowej lub Poczty Polskiej - według wyboru Zamawiającego, dokonanego w formularzu zamówienia, z listy rozwijanej.
 3. Szczegółowe warunki oraz koszty dostawy:
  1. Dostawa do InPost Paczkomaty – 16,00 zł, w przypadku 100% przedpłaty, czas dostawy, liczony od wysyłki, średnio w 24-48h;
  2. Kurier DPD – 17,00 zł, w przypadku 100% przedpłaty, czas dostawy, liczony od wysyłki, średnio w 24-48h;
  3. Poczta Polska – 18,00 zł, w przypadku 100% przedpłaty, czas dostawy, od wysyłki, średnio 3 dni robocze, za potwierdzeniem odbioru;
  4. Kurier Pocztex (za pobraniem) - 23,00zł - płatne przy odbiorze, od kuriera, przesłanego Towaru, czas dostawy, od wysyłki, średnio 2-3 dni robocze;
  5. Przesyłki o niestandardowych gabarytach i wadze - koszt określony indywidualnie przy danym Towarze.
  6. Odbiór osobisty u Sprzedającego  - bezpłatnie.
  7. Przy zamówieniu o łącznej wartości od 349zł - bezpłatnie.
 4. W zależności od wybranej opcji dostawy Koszt dostawy jest automatycznie doliczany do kwoty Zamówienia.
 5. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.
 6. O szczegółach doręczenia, takich jak numer nadania / przesyłki, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej/ przewozowej lub Poczcie Polskiej.
 7. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej lub spedycyjnej albo Poczty Polskiej, Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w rozdziale XI. Regulaminu.
 8. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci rachunku (faktury), jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia. Wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przekazuje Zamawiającemu formularz odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 9. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia rachunek (fakturę).
 10. Faktury oraz formularz odstąpienia od Umowy przesyłane są Zamawiającemu drogą e-mail w wersji elektronicznej - pliku PDF.
 11. Rachunki (faktury) w formie papierowej przesyłane są Zamawiającemu na jego pisemna prośbę w tym przedmiocie.


X. Prawo odstąpienia od Umowy - zwroty

 1. Prawo odstąpienia od umowy, przysługuje wyłącznie Klientom (Zamawiającemu) będącym Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, a także stosuje się do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 30 dni. W takiej sytuacji Konsument składa pisemne oświadczenie skierowanego do Sprzedawcy.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, wystarczy wypełnienie i wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed jego upływem, na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: zwroty@aleozdoby.pl.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, formularz odstąpienia znajduje się bezpośrednio nad niniejszym Regulaminem i może być pobrany. 
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu - Konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje na wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu konto bankowe.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami, Konsument może określić w formularzu zwrotu.
 8. Zamawiający - Konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Jeżeli Zamawiający – Konsument, wybrał sposób dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez Zamawiającego dodatkowych kosztów dostawy Towaru przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5 powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego - Konsumenta dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy – czyli koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Zamawiający.
 12. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.
 13. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 14. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

XI. Reklamacje - niezgodność Towaru z Umową

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz w  odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem:
  1. odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne  towaru  jest  wyłączona  (art.  558  i  n. Kodeksu Cywilnego);
  2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
  4. Sprzedawca  nie  odpowiada  za  działania  i  zaniechania  osób  trzecich,  w  tym  dostawców poczty, usług internetowych itp.
  5. Zamawiający nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie  5  dni kalendarzowych  od  dnia  jego  otrzymania,  celem  zweryfikowania  zgodności  Towaru  z  umową sprzedaży  (tj  kompletności  zamówienia  oraz  jakości  dostarczonego  Towaru)  i  zgłoszenia Sprzedawcy,  w  powyższym  terminie,  wszelkich  zastrzeżeń.  Zamawiający nie  będący  Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości. 
 3. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty  lub  uszkodzenia  Towaru przechodzą  na  Zamawiającego,  który  nie  jest  Konsumentem,  z  chwilą  jego  powierzenia  przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Zamawiającego nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie  ponosi  odpowiedzialności  za  działanie  lub  zaniechanie  przewoźnika  (firmy  kurierskiej),  w  szczególności  za  utratę,  ubytek  lub  uszkodzenie  Towaru  powstałe  od  momentu  przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania go Zamawiającemu nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego - Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.
 3. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:
  1. zostać złożona w formie pisemnej, poprzez wypełnienie i przesłanie pocztą, na adres Sprzedawcy, podany w Rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub elektronicznie, na adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje@aleozdoby.pl (Załącznik nr 3 - wzór zgłoszenia reklamacji plik do pobrania - nad Regulaminem);
  2. określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;
  3. zawierać dołączony dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu, paragon, fakturę lub jakikolwiek inny dowód zakupu)
  4. wskazywać sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację - odpowiedź pisemna lub za pośrednictwem e-mail;
  5. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego. 
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w powyższym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 5. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.
 6. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca według wyboru Zamawiającego- Konsumenta, nieodpłatnie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.
 8. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Zawarte w niniejszym punkcie XI podpunkt 4-11 Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 11. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 12. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 9 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 13. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
 14. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 15. Zamawiający, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.
 16. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 
XII. Strony Umowy i kontakt do Sprzedawcy

 1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.aleOzdoby.pl są Zamawiający oraz Sprzedawca.
 2. Sprzedawcą jest: Ekobudka Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725580, posiadająca NIP: 9532745426, REGON: 369827966, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.
 3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, powinna być adresowana na adres podany w pkt. 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@aleozdoby.pl  Kontakt telefoniczny: +48 536 866 008

XIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

 
XIV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca - Ekobudka Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz.
 2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych ze Sprzedawcą można się skontaktować przy pomocy adresu e- mail: kontakt@aleozdoby.pl,
 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu i znajduje się na stronie internetowej www.aleOzdoby.pl.

 

XV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale XI pkt. 8-13 niniejszego Regulaminu.
 4. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.
 5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.aleOzdoby.pl.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany zakresu świadczonych usług,
  2. zmiany akceptowanych sposobów Płatności,
  3. zmiany sposobów i kosztów dostawy,
  4. zmiany funkcjonalności Sklepu,
  5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  6. zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.
 9. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, posiadającego Konto, za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.
 10. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Sklepu.
 11. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.
 12. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail Sprzedawcy, określony w rozdziale XII pkt. 3 niniejszego Regulaminu, oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu może zostać także skierowane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 13. Sprzedawca usunie Konto Użytkownika także na każde jego żądanie, skierowane na adres e-mail Sprzedawcy, tj. sklep@aleozdoby.pl lub listownie na adres: Ekobudka Sp. z o.o. , ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz.
 14. Poza przypadkami określonymi w pkt. 11 i 12 powyżej, Sprzedawca ma także prawo usunięcia Konta Użytkownika, w razie:
  1. braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika w okresie 6 miesięcy od dnia utworzenia Konta, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
  2. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności Rozdziału II pkt. 9 i 10.

 

Wzór protokołu reklamacyjnego znajduje się nad Regulaminem.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
Facebook